Обща информация

България е една от страните ратифицирали Протокола от Киото и има ангажимент за намаляване на емисиите парникови газове. Развитието на пазара за редуцирани емисии позволи на Свилоза да инвестира в проект за получаване на енергия от възобновяем източник и оползотворяване на отпадъчните кори.

Целта на проекта за биомаса е да се използват наличните възобновяеми енергийни източници под формата на остатъци от биомаса, получени като резултат от предварителното третиране на дървесината за производство на сулфатна избелена целулоза в „Свилоцел“ ЕАД. Остатъците от биомаса се изгарят в специално проектиран котел за биомаса с цел генериране на топлинна енергия под формата на водна пара, която е необходима за производството на целулоза. Капацитетът на котела на биомаса е ~ 20 MW (топлинна енергия). Електрическа енергия не се генерира.

Котелът на биомаса е пуснат в експлоатация на 01.01.2004 г. с по-малка мощност от 11 MW. През 2011 г. той е обновен и мощността му е увеличена до 20 MW топлинна енергия. Разполага с всички необходими разрешителни и сертификати. Намаляването на емисиите се реализира посредством намаляване на количеството пара, закупена от близката заводска централа за комбинирано топло- и електропроизводство.

Проектът първоначално е разработен и регистриран по механизма на Протокола от Киото „Съвместно изпълнение“ с подкрепата на Световната банка и започва работа през 2004 година. Той е първият проект по този механизъм в България. Валидиран е положително от независимата организация TUEV SUD Germany и е получил Писмо за одобрение от Министерството на околната среда и водите на България. За времето до края на първия период на Протокола от Киото (31 декември 2012) проектът е преминал осем независими верификации, които са потвърдили намалението на общо 476 880 tCO2e емисии на парникови газове. 

Срокът на Протокола от Киото изтече на 31 декември 2012 г. и неговото продължение все още не е влязло в сила. По тази причина механизмът „Съвместно изпълнение“ не може да продължи да се изпълнява и намалените емисии от проекти не могат да се търгуват. 

Ето защо собственикът на проекта за биомаса е взел решение да го регистрира по доброволен механизъм за намаление на парникови газове, наречен Златен стандарт. По този начин проектът ще може да получи сертификат за доброволни въглеродни кредити (Верифицирани намаления на емисиите - VER), които да се търгуват на доброволния пазар.

Поради значителния му принос за смекчаване на изменението на климата и устойчивото развитие в региона, се очаква този проект да отговаря стриктно на строгите изисквания на Златен стандарт.

Специфичните цели на проекта са следните: 

  • намаляване на емисиите на парникови газове в България в сравнение със сценарий „бизнес както обикновено“; 
  • подпомагане развитието на проекти за биомаса в България; 
  • подобряване на финансовите параметри и конкурентоспособността на пазара на избелена целулоза;
  • намаляване на други замърсители, произтичащи от изгарянето на изкопаеми горива за производство на електроенергия в България.

Проектът ще продължи да снабдява Свилоцел с топлинна енергия под формата на пара за промишлени цели, така че на практика няма директни приходи от дейността, освен от евентуалната продажба на Верифицирани редуцирани емисии на доброволния пазар. Косвена полза от проекта е спестяване на разходи за закупуване на топлинна енергия от централата, която е снабдявала предприятието с топлинна енергия преди изпълнението на проекта. Това ще даде допълнителна възможност на собственика на проекта да бъде по-екологосъобразен, да намали себестойността на продукцията си и да подобри конкурентоспособността си на пазара на сулфатна целулоза.